cermo-lit.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Cuve de lavage costco grossist

Cuve de lavage costco grossist

Läs installations-, drift- och underhållsanvisningarna noggrant innan du installerar eller underhåller utrustningen. TOXIC-ångor kan ansamlas och orsaka kvävning. Använd INTE i eller på båtar eller fritidsfordon.

Utför alltid ett läckagetest på alla anslutningar och slangar. Håll barn borta från grillen. Under grillning Följ dessa instruktioner noggrant för att undvika att säkerhetsventiler snubblar!

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Öppna först locket och sätt långsamt på bensintanken. Slå bara på en knapp åt gången när du tänder grillen. Använd skyddshandskar när grillen blir varm. Lämna aldrig en upplyst grill utan uppsikt. Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning. Vänta tills grillen har svalnat helt innan du stänger locket. Rengör fettansamling för att undvika fett och täck grillen för att förhindra rost. Använd eller förvara INTE bensin eller andra brandfarliga vätskor eller ångor i närheten av denna apparat 2.

Släck eventuell öppen eld 3. Öppna locket 4. Om lukten fortsätter, håll omedelbart borta från apparaten. Ring din gasleverantör eller ring 911. Den här grillen måste endast användas med gasolflaska med propan eller butangas. Lämna denna handbok hos konsumenten. Spara den här handboken för framtida referens.

Du har gjort rätt val. I den här handboken hittar du monteringsanvisningar, förslag på grillning och användbara tips samt riktlinjer för säker användning, korrekt skötsel och användning av din grill. Vår expertpersonal strävar efter att förse dig med en produkt som är enkel att montera. Läs och förstå alla varningar och försiktighetsåtgärder innan du använder grillen. Denna grill är endast avsedd för utomhusbruk. Den ska inte användas i en byggnad, garage eller något annat slutet område.

Läs instruktionerna innan du använder apparaten. Användning av alkohol, receptbelagda eller receptfria läkemedel kan försämra den enskildes förmåga att montera eller använda denna apparat korrekt. Öppna alltid grilllocket försiktigt och långsamt eftersom värme och ånga som sitter fast i grillen kan orsaka svåra brännskador. Placera alltid grillen på en hård och plan yta långt ifrån brännbara material och strukturer.

En asfalt- eller svart yta kanske inte är acceptabel för detta ändamål. Lämna inte en tänd grill utan uppsikt. Detta är inte en bordsgrill. Placera inte denna grill på någon typ av bordsytan. Använd inte grillen i starka vindar. Denna grill måste användas med den energikälla som anges på CE-märkta gasflaskor ingår inte.

Försök inte fästa grillen på det fristående propan- eller butansystemet för en husbil, släpvagn, husbil eller hus. Använd inte kol eller tändvätska. Använd inte bensin, fotogen eller alkohol för belysning. Försök inte flytta grillen medan den lyser.

Håll brännbara föremål och ytor hela tiden borta från grillen. ANVÄND INTE denna gasgrill eller någon gasprodukt under något övertäckt hölje eller nära oskyddade brännbara konstruktioner. Använd inte i explosiv atmosfär. Håll grillområdet rent och fritt från brännbara material, bensin och andra brandfarliga ångor och vätskor.

Försök inte använda eller montera med saknade eller skadade delar. Kontakta kundtjänst för reservdel. Flytta inte apparaten under användning. Ändra inte apparaten. Denna apparat måste hållas borta från lättantändliga material under användning. För att undvika brännskador ska du inte röra vid metalldelar på grillen förrän de har svalnat helt i minst 45 minuter eller såvida du inte bär skyddsutrustning som krukhållare, skyddshandskar eller vantar.

Ändra inte grillen på något sätt. Rengör och inspektera slangen före varje användning. Om det finns tecken på nötning, slitage, snitt eller läckage måste slangen bytas ut innan den används. Byte av slangaggregat bör överensstämma med tillverkarens specifikationer.

Flytta gasslangarna så långt bort som möjligt från heta ytor och droppande hett fett. Förvara aldrig en fylld gasbehållare i en het bil eller bagageutrymme. Värme gör att gastrycket ökar, vilket kan öppna avlastningsventilen och låta gas släppa ut. Håll eventuell elkabel och bränsletillförselslangen borta från uppvärmda ytor.

När de nationella förhållandena kräver det bör det flexibla röret bytas ut. Under serviceförhållandena, se till att det flexibla röret aldrig får vridas. Kontrollera alltid att grillen inte är placerad under överhänget av ett hus, ett garage eller annan struktur innan du tänder den. Ett överhäng tjänar till att avleda uppblåsningar och utstrålad värme i själva strukturen, vilket kan leda till en brand. Se diagram till höger. Temperaturen på en fettbrand eller på den utstrålade värmen kan annars vara tillräcklig för att antända brännbara eller flyktiga ämnen i närheten.

Placera alltid grillen där det finns gott om förbrännings- och ventilationsluft, men placera den aldrig i en stark vind. Låt aldrig grillen fungera utan uppsikt för att förhindra okontrollerad fettbrand. Försök aldrig att flytta grillen medan den är i drift eller medan den fortfarande är varm för att förhindra eventuella personskador. Förvara eller använd aldrig bensin eller andra lättantändliga eller flyktiga ämnen i närheten av denna grill eller i närheten av någon annan värmegenererande apparat på grund av risken för brand.

Bli medveten om dess egenskaper innan du använder någon propan eller butanprodukt. Stäng av gastillförseln även om det är gasläckage. Propan och butan Egenskaper: Brandfarligt, explosivt under tryck, tyngre än luft och lägger sig i bassänger i låga områden. I sitt naturliga tillstånd har propan eller butan ingen lukt.

För din säkerhet har ett luktämne tillsatts. Kontakt med propan eller butan kan brinna i huden. Denna grill levereras från fabriken endast för användning av propan eller butangas. Använd aldrig en propan eller butancylinder med skadad kropp, ventil, krage eller fot.

Bucklade eller rostiga gasflaskor kan vara farliga och bör kontrolleras av din gaspropan eller butanleverantör. Inspektera grillen före varje användning. Steg 1. Inspektera alla slangar och anslutningar och se till att de sitter fast. Steg 2. Kontrollera och rengör brännarens rör för insekter och insektsbon genom att ta bort brännaren och sätt in en rengöringsrengöring i varje rör för att säkerställa att passagen är klar.

Se till att ventilmunstycket pekar rakt och helt in i ventileröret. En propan eller butangasflaska krävs för drift.

Denna gasgrill är INTE avsedd för kommersiellt bruk. Blockera inte ventilationsöppningen i cylinderhöljet. När du lyfter grillen, håll den i balans, låt inte bottenpanelen träffa pallen.

Se till att alla delar finns före montering. När grillen är helt monterad, gå tillbaka och kontrollera att alla bultar sitter fast. Dra åt igen med den medföljande skruvmejseln. Beräknad monteringstid: Öppna skåpdörren, ta bort vänster LP-cylinderpropp genom att ta bort skruvarna som håller LP-cylinderproppen i bottenpanelen och bakpanelen.

Ta ut sidohyllan från skåpet. Montera sedan tillbaka LP-cylinderns stopp med skruvarna du tog bort. Sidohyllans monteringslåda LP-cylinderpropp 2. Öppna sidohyllans monteringsbox och ta ut sidohyllorna. Lossa de fyra skruvarna som sitter på den vänstra panelen på brännarboxen 3 till 4 varv enligt bilden.

(с) 2019 cermo-lit.ru